Hätäkeskuslaitoksen uutispalvelun tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Hätäkeskuslaitoksen uutispalvelu

2. Rekisterin pitäjä

Hätäkeskuslaitos

Satakunnankatu 3-5
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viestintäpäällikkö Marjukka Koskela

PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus)

4. Tietosuojavastaava

Hallintolakimies Marja Kiiski

PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Hätäkeskuslaitoksen uutispalvelun tarjoaminen akkreditoiduille toimittajille.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta eli suostumus.

6. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään järjestelmässä tilaajan pyynnön ajan. Tiedot kirjataan järjestelmästä tulevasta pyynnöstä ja poistetaan tilaajan pyynnöstä ”Lopeta uutispalvelun käyttö”.

Hätäkeskuslaitos luopuu nykyisestä toimintamallista uutiskirjeen osalta vuonna 2021 ja mediatiedotteiden rekisteri tyhjennetään järjestelmästä. Korvaava  rekisteri syntyy omaehtoisesta kirjautumisesta ko. uuteen uutispalveluun.

7. Rekisterin tietosisältö

Järjestelmään viedään nimi, sähköpostiosoite ja media, jota tilaaja edustaa. Hätäkeskuslaitos pidättää oikeuden päättää, keitä uutispalveluun voi liittyä. Tilaajan on oltava tunnetun yleisen median edustaja tai todentaa muutoin edustavansa free lance -toimittajakuntaa.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutispalveluun kirjautuva henkilö antaa itse omat tietonsa. 

9. Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tietoja käsitellään vain Valtorin ylläpitämillä palvelimilla.
Hätäkeskuslaitoksessa uutispalvelun henkilötietoja käsittelevät viestintäyksikön asiantuntijat ja viestintäpäällikkö. Hätäkeskuslaitoksessa oikeudet tietojärjestelmien käyttöön varmistetaan käyttövaltuushallinnalla ja käsittelyyn oikeutetut kirjautuvat tietojärjestelmiin virkamiehen asiointikortin varmennetta käyttäen.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat teknisesti ja organisatorisesti suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 

12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Hätäkeskuslaitoksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Hätäkeskuslaitos ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

13. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Hätäkeskuslaitos, PL 112, 28131 Pori. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi riittävät yksilöivät tiedot.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tietoja (oikeus tulla unohdetuksi), oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Yksi perusteista saada tietonsa poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut.
Kunkin oikeuden toteuttamisesta voi yksittäistapauksessa kieltäytyä. Kieltäytyminen on mahdollista, jos siihen on olemassa kieltäytymisperuste tai oikeuden toteuttamisen edellytykset eivät muutoin täyty.

Rekisteröity saa tietonsa nähdäkseen kohdan 13 mukaisesti.

15. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja tiedot poistetaan järjestelmästä viipymättä suostumuksen peruuttamisilmoituksesta.

16. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa ilmoittaa henkilötietojen käsittelyä koskevasta ongelmasta, hänen tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjän tekemän päätöksen johdosta valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle epäilynsä siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut: tietosuoja.fi, käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs, 00520 Helsinki, postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI, sähköposti: [email protected], puhelinvaihde: 02956 66700.

17. Muu informaatio

Tietosuojaseloste on rekisteröidyn saatavilla112.fi -verkkosivuilta ja pyynnöstä kirjaamosta (yhteystiedot: Hätäkeskuslaitos, Satakunnankatu 3–5, PL 112, 28131 Pori, [email protected], puhelin 0295 480 112 (vaihde).

Tämä tietosuojaseloste korvaa aiemman Hätäkeskuslaitoksen mediatiedotteiden tietosuojaselosteen.